HĐND thị xã

Đồng chí : Nguyễn Văn Hồng

Chức vụ : Chủ tịch HĐND thị xã   
Điện thoại : 0320.3586.137    

Đồng chí: Nguyễn Thị Hường 
Chức vụ : Phó Chủ tịch HĐND thị xã   
Điện thoại : 0320.3587.471