UBND thị xã

 
Đồng chí Nguyễn Đức Hoá  
Chức vụ : Chủ tịch UBND thị xã   
Điện thoại : 0320.3594.888

Đồng chí: Nguyễn Phúc Thịnh    
Chức vụ : Phó chủ tịch UBND thị xã   
Điện thoại :


Đồng chí : Nguyễn Văn Huỳnh 
Chức vụ : Phó chủ tịch UBND thị xã   
Điện thoại :

Đồng chí: Nguyễn Văn Cương

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND thị xã
Điện thoại: