Các phòng, Ban
1. Phòng Nội vụ:
A. Chức năng nhiệm vụ: tham mưu giúp UBND thị xã  thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: Tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư lưu trữ nhà nước, tôn giáo; thi đua – khen thưởng.
B. Thông tin lãnh đạo
Trưởng phòng: Nguyễn Thành Long
Điện thoại: 0320.3505.493

2. Phòng Tư pháp:
A. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu giúp UBND thị xã   thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biên, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác
B. Thông tin lãnh đạo
Trưởng phòng: Trần Văn Dược
Điện thoại: 0320.3882.314

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch:
A. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp UBND thị xã   thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực; tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.
B. Thông tin lãnh đạo
Trưởng phòng: Trịnh Đình Hùng
Điện thoại: 0320.3882.434

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
A. Chức năng nhiệm vụ: tham mưu, giúp UBNDthị xã   thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thủy văn; đo đạc bản đồ và biển (đối với những địa phương có biển)
B. Thông tin lãnh đạo
Trưởng phòng: Lương Quang Phương
Điện thoại: 0320.6525.868

5. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội:
A. Chức năng nhiệm vụ: tham mưu, giúp UBND thị xã  thực hiện chức năng quản lý nàh nước về các lĩnh vực: lao động, việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới
B. Thông tin lãnh đạo
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Ngân
Điện thoại: 3.885.405

6. Phòng Văn hóa - thông tin:
A. Chức năng nhiệm vụ: tham mưu giúp UBND thị xã  thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hóa, gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.
B. Thông tin lãnh đạo
Trưởng phòng: Nguyễn Phi Hải
Điện thoại: 0320.3882.284

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
A. Chức năng nhiệm vụ: tham mưu giúp UBND thị xã  thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo
B. Thông tin lãnh đạo
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Phượng
Điện thoại: 0320.3882.041

8. Phòng Y tế:
A. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp UBND thị xã  thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm: y tế cơ sở, y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phầm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số
B. Thông tin lãnh đạo
Trưởng phòng:
Điện thoại: 0320.3882.694

9. Thanh tra thị xã
A. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu giúp UBND thị xã  thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
B. Thông tin lãnh đạo
Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Hưng
Điện thoại: 0320.3882.201

10. Văn phòng HĐND và UBND thị xã
A. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu tổng hợp cho UBND về hoạt động của UBND; tham mưu, giúp UBND thị xã   và công tác dân tộc; tham mưu cho chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo vơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
B. Thông tin lãnh đạo
Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Thưởng
Điện thoại: 0320.3882.227

11.  Phòng Kinh tế
A. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp UBND thị xã   thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp, diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã.
B. Thông tin lãnh đạo
Trưởng phòng: Cao Văn Hào
Điện thoại: 0320.3882.235

12. Phòng Quản lý đô thị
A. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu giúp UBND thị xã  thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp; thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải, bến bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.
B. Thông tin lãnh đạo
Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thắm
Điện thoại: