Cơ chế chính sách

Thông tin về hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép đầu tư và hồ sơ xin thuê đất (21/9/2011)

Hồ sơ xin điều chỉnh Giấy phép đầu tư được lập thành 03 bộ, trong đó ít nhất có 01 bộ gốc và tất cả được nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương

Quy định cụ thể về hồ sơ xin cấp phép đầu tư (21/9/2011)

Hồ sơ dự án thuộc diện đăng ký cấp Giấy phép đầu tư được lập thành 05 bộ, trong đó ít nhất có 01 bộ gốc và tất cả được nộp cho Sở Kê hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Kết quả bước đầu trong cải cách thủ tục hành chính (21/9/2011)

Thông qua tổ tiếp nhận và trả hồ sơ tại văn phòng Sở KH- ĐT, các nhà đầu tư được hướng dẫn đầy đủ và cụ thể các TTHC có liên quan. Các phòng chuyên môn phối hợp thực hiện chặt chẽ, trả hồ sơ tương đối đúng hẹn.

Chính sách ưu đãi đầu tư phát triển công nghiêp (21/9/2011)

Các ưu đãi khuyến khích đầu tư được quy định ở các điều 5, 6, 7, 8, 9, 10 của Quyết định.

Ưu đãi khuyến khích đầu tư vào các cụm CN và làng nghề (21/9/2011)

Các ưu đãi khuyến khích đầu tư được quy định ở các Điều: 6,7,8,9 và 10 như sau:

Một số chi phí đầu vào đối với các dự án kêu gọi đầu tư (Theo Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 03/10/2008 của UBND tỉnh Hải Dương) (21/9/2011)

Chi phí lao động: Mức lương cơ bản đối với lao động giản đơn chưa qua đào tạo là 50 USD/người/tháng. Mức lương trả cho lao động kỹ thuật (kỹ sư, kỹ thuật viên, nhân viên văn phòng,...) theo thoả thuận. Mức lương trả cho các cán bộ quản lý: trưởng phòng/kế toán trưởng/quản đốc từ 250 USD-1.000 USD.

Chính sách ưu đãi đối với dự án trên địa bàn. (Theo Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 03/10/2008 của UBND tỉnh Hải Dương) (21/9/2011)

Thuế nhập khẩu: Thực hiện theo Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 06/12/2005 của Chính phủ) quy định về việc thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, và Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, theo đó: