Khối Đảng, Đoàn thể

1. Ban Tổ chức:
 Trưởng ban: Nguyễn Văn Kiên
 Điện thoại: 0320.3 882.122

2. Ủy ban Kiểm tra:
 Chủ nhiệm: Trần Đình Thanh
 Điện thoại: 0320.3 882.131

3. Ban Tuyên giáo:
 Trưởng ban: Nguyễn Hồ Ngọc
 Điện thoại: 0320.3 882.130

4. Ban Dân vận:
 Trưởng ban: Nguyễn Văn Chiến
 Điện thoại: 0320.3.884.296

5. Ủy ban MTTQ thị xã:
 Chủ tịch: Nguyễn Thị Dung
 Điện thoại: 0320.3 882.191

6. Văn phòng Thị ủy:
 Chánh văn phòng: Tô Văn Sang
 Điện thoại: 0320.3 882.941

7. Hội Cựu chiến binh:
 Chủ tịch: Đỗ Tất Duyệt
 Điện thoại: 0320.3.882.514

8. Hội Liên hiệp Phụ nữ:
 Chủ tịch: Trần Thị Hồng Vân
 Điện thoại: 0320.2 223.806

9. Hội Nông dân:
 Chủ tịch: Vũ Thị Hiên
 Điện thoại: 0320.3 882.512

10. Thị Đoàn:
 Bí thư: Đỗ Thị Hằng
 Điện thoại: 0320.3 882.212

11. Liên đoàn Lao động:
 Chủ tịch: Nguyễn Thị Hải Yến
 Điện thoại: 0320.3 885.304