Đơn vị sự nghiệp

1. Đài phát thanh:
Trưởng đài: Nguyễn Thị Minh Châu
ĐT: 03203. 882.281

2. Trạm khuyến nông:
Trạm trưởng: Đoàn văn Lương
Đt: 03203.885.073

3. Tung tâm văn hóa thể thao:
Giám đốc: Đỗ Đình Mạnh
ĐT: 03203.883.099

4 Hội chữ thập đỏ:
Chủ tịch: Đoàn Thị Mai Loan

Đt: 03203.587.338

5. Trung tâm Y tế:
Giám đốc: Nguyễn Thanh Tường
Đt: 03203.883.013

6. Trung tâm dân số- KHHGĐ
Giám đốc: Hồ Thu Hà
ĐT: 03023.585.308

7 Trạm Thú Y:
Trạm trưởng: Nguyễn Văn Luật
ĐT: 03203.883.063