Các Xã, Phường

1. Phường Sao Đỏ:
Bí thư Đảng Ủy: Nguyễn Minh Thắng

Chủ tịch UBND phường: Phạm Hồng Hưng


2. Phường Phả Lại:
Bí thư Đảng Uỷ: Nguyễn Văn Sơn

Chủ tịch UBND phường: Phương Văn Môn

3. Phường Thái Học:
Bí thư Đảng uỷ: Vũ Đình Quang

Chủ tịch UBND phường: Nguyễn Văn Chiên

4. Phường Văn An:
Bí thư: Phạm Đức Điều
Chủ tịch: Nguyễn Văn Bạn

5 Phường Chí Minh:
Bí thư: Vũ văn Vấn
Chủ tịch: Trần Trung Kiên


6. Phường Cộng Hòa:
Bí thư:

Chủ tịch: Hoàng Văn Mạnh

7. Phường Bến Tắm:
Bí thư: Vũ Kim Long
Chủ tịch: 

8. Phường Hoàng Tân:
Bí thư: Nguyễn Văn Thiệu
Chủ tịch: 

9. Xã Nhân Huệ:
Bí thư:

Chủ tịch: Phan Văn Cảnh

10. Xã Cổ Thành:
Bí thư: Mạc Văn Huynh

Chủ tịch: Nguyễn Văn Luyến

11. Xã Đồng Lạc
Bí thư: Nguyễn Trọng Thắng
Chủ tịch: Vũ Đình Bẩy

12. Xã Tân Dân:
Bí thư: Nguyễn Văn Thiều

Chủ tịch: Trần Văn Trường

13. Xã An Lạc
Bí thư: Dương Đình Ảnh

Chủ tịch: Mạc Thành Cốc


14. Xã Văn Đức
Bí thư: Đồng Bá Đoán
Chủ tịch: Nguyễn Văn Tuấn

15. Xã Kênh Giang
Bí thư: Nguyễn Văn Yêu

Chủ tịch Vũ Văn Tuấn
Đt: 0985.873.147

16. Xã Hoàng Tiến
Bí thư- Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Thiệu


17. Xã Hoàng Hoa Thám
Bí thư: Lương Văn Toán

Chủ tịch:

18. Xã Bắc An:
Bí thư: Vũ Văn Trường

Chủ tịch: Nguyễn Văn Trường

19. Xã Lê Lợi
Bí thư: Vũ Thanh Phương

Chủ tịch: Nguyễn Hữu Hạnh

20. Xã Hưng Đạo:
Bí thư: Nguyễn Văn Trang

Chủ tịch: Vũ Duy Đăng